Algemene voorwaarden

Artikel 1. Partijen en definities
1. Bandeja Leisure B.V. (De Padel & Tennis Club Leeuwarden), gevestigd te Leeuwarden aan de Kalverdijkje 76B (8924 JJ) geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82622760, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Verdere gegevens van De Padel & Tennis Club Leeuwarden:
Website: www.padeltennisleeuwarden.nl
Email: info@padeltennisleeuwarden.nl
Telefoonnummer: 058-7810002
Btw-identificatienummer: 862542923B01
3. Consument: de persoon die handelt buiten de uitoefening van zijn beroep of bedrijf; de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van De Padel & Tennis Club Leeuwarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle correspondentie, documentatie, (toekomstige) aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten en andere verbintenisrechtelijke relaties tussen De Padel & Tennis Club Leeuwarden en Consument.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Derden die door De Padel & Tennis Club Leeuwarden bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
4. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

Artikel 3. Aanbod en Overeenkomst
1. Elk aanbod is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk.
2. Alle opgaven van De Padel & Tennis Club Leeuwarden van omvang, kleur en andere weergegeven specificaties van te leveren goederen en/of diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van De Padel & Tennis Club Leeuwarden.
3. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens De Padel & Tennis Club Leeuwarden.
4. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten of verlengingen.
5. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Consument het aanbod van De Padel & Tennis Club Leeuwarden heeft geaccepteerd en De Padel & Tennis Club Leeuwarden de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd ofwel nadat De Padel & Tennis Club Leeuwarden, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering van de overeenkomst.
6. De bevestiging als bedoeld in het voorgaande lid geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, tenzij anders overeengekomen en behoudens tegenbewijs.
7. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van de locatie aangegaan.

Artikel 4. Uitvoering
1. Dienstverlening en/of het gebruik van de faciliteiten van De Padel & Tennis Club Leeuwarden geschiedt pas na het sluiten van de overeenkomst.
2. Consument stelt De Padel & Tennis Club Leeuwarden in de gelegenheid de opdracht te verrichten. Consument verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door De Padel & Tennis Club Leeuwarden.
3. Dienstverlening geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst.
4. De Padel & Tennis Club Leeuwarden zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor de Consument De Padel & Tennis Club Leeuwarden altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
5. Het staat De Padel & Tennis Club Leeuwarden vrij de opdracht te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk van de overeenkomst uitgesloten.
6. De verbintenis van De Padel & Tennis Club Leeuwarden bestaat te allen tijde uit een inspanningsverbintenis, er worden uitdrukkelijk geen resultaten toegezegd of beloofd.
7. Consument aanvaardt dat de planning van de opdracht kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld verhindering. De Padel & Tennis Club Leeuwarden is derhalve bevoegd om naar eigen inzicht de opdracht uit te stellen ofwel te verplaatsen naar een andere datum. Door het besluit hiertoe ontstaat geen aansprakelijkheid van De Padel & Tennis Club Leeuwarden.
8. De Padel & Tennis Club Leeuwarden behoudt zich het recht voor de indeling (plaats en tijd) en de inhoud van de overeenkomst te wijzigen.
9. Indien naar het oordeel van De Padel & Tennis Club Leeuwarden blijkt dat de omstandigheden ter plaatse dusdanig zijn dat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd, de opdracht niet ongestoord kan plaatsvinden of er anderszins sprake is van belemmeringen in de uitvoering van de opdracht, zal de opdracht geen doorgang vinden of voortijdig worden gestaakt zonder dat hierdoor voor Consument enige aanspraak op restitutie van betaalde gelden of vergoeding van schade ontstaat.
10. Consument draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:
a) Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;
b) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Consument ter beschikking zijn gesteld.
11. De Padel & Tennis Club Leeuwarden verleent kinderen onder de leeftijd van zeven jaar alleen toegang indien er sprake is van begeleiding van een volwassene.
12. Kinderen van 12 jaar en ouder zijn welkom onder verantwoordelijkheid van diens ouders/verzorgers.
13. De Padel & Tennis Club Leeuwarden behoudt zich het recht om toegang te weigeren als dit nodig wordt geacht voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid.
14. De Padel & Tennis Club Leeuwarden behoudt zich het recht om cameratoezicht te plaatsen ter bescherming van de veiligheid van de aanwezigen op de banen.

Artikel 5. Prijs en betaling
1. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling bij vooruitbetaling plaats.
2. Indien De Padel & Tennis Club Leeuwarden niet de volledige betaling van de opdracht heeft ontvangen, is de Consument niet gerechtigd om gebruik te maken van de diensten van De Padel & Tennis Club Leeuwarden, zonder dat dit de Consument ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige prijs vermeerderd met bijkomende kosten.
3. Door het niet bezoeken van de diensten van De Padel & Tennis Club Leeuwarden vervalt de financiële verplichting jegens De Padel & Tennis Club Leeuwarden niet.
4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van De Padel & Tennis Club Leeuwarden is het Consument niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

Artikel 6. Duur en beëindiging van de overeenkomst
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de periode zoals opgenomen in de overeenkomst.
2. Indien de Consument tussentijds de overeenkomst wenst te beëindigen, is zij alsnog het gehele honorarium verschuldigd. Deze vergoeding is gebaseerd op het onverwacht wegvallen van het belang dat met de uitvoering van de overeenkomst is gemoeid, zoals bijvoorbeeld emplooi houden voor eigen en ingehuurd personeel waardoor de daarbij behorende kennis, ervaring en beschikbaarheid aan De Padel & Tennis Club Leeuwarden kan blijven worden gebonden of vergoeding van vaste bedrijfsmiddelen zodat De Padel & Tennis Club Leeuwarden de daarbij behorende productiecapaciteit aan haar kan blijven binden.
3. Annulering of verplaatsing is uitsluitend schriftelijk mogelijk; als datum van annulering of verplaatsing geldt de datum waarop schriftelijke annulering door De Padel & Tennis Club Leeuwarden is ontvangen. De annuleringskosten zijn onmiddellijk bij annulering verschuldigd en opeisbaar.
4. Indien een opdracht door overmacht (artikel 10) tijdelijk geen doorgang kan vinden, zal De Padel & Tennis Club Leeuwarden zich naar redelijkheid inspannen voor het vinden van een alternatieve mogelijkheid. Indien dit niet lukt, of indien de doorgang van een opdracht definitief niet mogelijk is, zal De Padel & Tennis Club Leeuwarden de prijs van de opdracht naar rato van de restitueren.
5. De Padel & Tennis Club Leeuwarden heeft het recht de overeenkomst met Consument met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
a) Consument zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Padel & Tennis Club Leeuwarden ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
b) Aan Consument (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Consument in staat van faillissement wordt verklaard, Consument een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Consument onder curatele of bewind wordt gesteld.
6. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Consument aan De Padel & Tennis Club Leeuwarden verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer de opdracht niet volledig is voltooid, is Consument een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd.
7. Toegangsbewijzen dienen vooraf telefonisch of schriftelijk via de website gereserveerd te worden.
8. Betaling dient vooraf te geschieden. Levering van producten of diensten op rekening is dan ook niet mogelijk.
9. Indien er sprake is van een onjuiste factuur, dient dit door de Consument binnen één jaar na dato te worden gemeld.
10. Bij uitblijven van betaling van de factuur binnen de genoemde termijn, treedt de Consument direct in verzuim. Bijkomende kosten zullen dan ook voor de Consument zijn.
11. De Padel & Tennis Club Leeuwarden is niet gehouden tot het verlenen van restitutie bij het niet gebruiken van de baan.
12. De Consument heeft recht op volledige restitutie, indien annulering 24 uur voor aanvang van de boeking plaatsvindt.
13. Restituties worden binnen 14 dagen betaald.
14. Indien naar mening van De Padel & Tennis Club Leeuwarden de baan (be)speelbaar is, heeft de Consument niet de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen c.q. annuleren.

Artikel 7. Verbintenissen van de Consument
1. Consument stelt De Padel & Tennis Club Leeuwarden in de gelegenheid de opdracht te verrichten. Consument verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door De Padel & Tennis Club Leeuwarden naar beste weten inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de uitvoering. Hieronder wordt in ieder geval begrepen:
a) Ervoor zorgen dat De Padel & Tennis Club Leeuwarden tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde gegevens, waaronder, informatie over eventuele lichamelijke of geestelijke beperkingen van de Consument en overige bijzonderheden ten aanzien van de Consument.
2. Consument wordt geacht ruim voor aanvang van de opdracht aanwezig te zijn zodat een adequate voorbereiding kan worden gebezigd. Gevolgen van een te late aanwezigheid zijn voor risico van de Consument.
3. De Consument dient de dienstverlening c.q. baan van De Padel & Tennis Club Leeuwarden voor aanvang van de opdracht te controleren op eventuele gebreken. Eventuele afwijkingen, zoals bestaande beschadigingen of gebreken, worden op een voorinspectieformulier genoteerd en door beide partijen ondertekend. Indien geen voorinspectieformulier is opgemaakt, geldt het uitgangspunt dat de baan in perfecte, gave en onbeschadigde staat ter beschikking is gesteld. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien op de productfoto’s van het aanbod (bijvoorbeeld offerte of website) duidelijk anders blijkt.
4. De Consument dient als een goede beheerder voor de baan te zorgen. De baan dient uitsluitend te worden gebruikt in overeenstemming met de aard en bestemming van de baan.
5. Consument dient alle instructies en/of huisregels van De Padel & Tennis Club Leeuwarden op te volgen. Onsportief of onbehoorlijk gedrag door de Consument geeft De Padel & Tennis Club Leeuwarden het recht om de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de Consument hierdoor enig recht op compensatie of restitutie van betaalde gelden toekomt. Schade ontstaan door het niet naleven van het huishoudelijk reglement of overig onsportief of onbehoorlijk gedrag door de Consument komt volledig voor rekening van de Consument.
6. Consument dient zelf zorg te dragen voor goede en ondersteunende sportkleding en –schoenen.
7. Vrouwelijke Consumenten zijn verplicht hun haren vast te dragen.
8. De Consument draagt geen sieraden tijden de opdracht.
9. Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, rookbommen, fakkels et cetera is niet toegestaan.
10. Het is niet toegestaan tijdens de opdracht expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
11. De Consument zal alle op de baan van toepassing zijnde regelgeving, gebruiksvoorschriften, huisregels en instructies, waaronder de instructies gegeven in deze algemene voorwaarden en gebruikshandleiding van de baan, strikt naleven. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig naleven van bovengenoemde gebruiksvoorschriften en instructies, is de Consument aansprakelijk. De Padel & Tennis Club Leeuwarden heeft daarbij tevens het recht om de Consument de toegang tot het terrein te ontzeggen, zonder dat de Consument daarbij recht heeft op enige vergoedingen.
12. De Padel & Tennis Club Leeuwarden behoudt zich het recht om personen te weigeren aan deelname, wanneer deze onder invloed van alcohol of verdovende middelen zijn.
13. Alle schade toegebracht aan de baan en overige materialen komen voor rekening en risico van de Consument.

Artikel 8. Intellectueel Eigendom
1. Het is Consument bekend dat het Intellectueel Eigendom inzake de dienstverlening van De Padel & Tennis Club Leeuwarden toebehoort aan De Padel & Tennis Club Leeuwarden. Het is Consument zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Padel & Tennis Club Leeuwarden niet toegestaan om enige, al dan niet door De Padel & Tennis Club Leeuwarden openbaargemaakte, inhoud van de opdracht of andere voortbrengselen van de geest te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.
2. Indien Consument in strijd handelt met het bepaalde is het voorgaande lid, is Consument De Padel & Tennis Club Leeuwarden een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR. 10.000,- per overtreding.
3. De Padel & Tennis Club Leeuwarden behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele eigendomswet- en regelgeving. De Padel & Tennis Club Leeuwarden heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Consument ter kennis van derden wordt gebracht.
4. Consument verleent bij voorbaat toestemming aan De Padel & Tennis Club Leeuwarden voor openbaarmaking van voor, tijdens of na de opdracht gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Consument zichtbaar is.
5. De door Consument verstrekte persoonsgegevens worden door De Padel & Tennis Club Leeuwarden mogelijk opgenomen in een bestand. De Consument verleent door de opdracht toestemming aan De Padel & Tennis Club Leeuwarden tot het gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Consument en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Consument. Het is Consument te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door De Padel & Tennis Club Leeuwarden of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna De Padel & Tennis Club Leeuwarden dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal staken.
6. Het is de Consument niet toegestaan tijdens de opdracht foto’s of beeldopnamen te maken.

Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheid
1. De Padel & Tennis Club Leeuwarden geeft geen garanties of toezeggingen aangaande enig door de opdracht te behalen resultaat.
2. De Consument verklaart zich bekend met het feit dat voor het gebruik van de dienstverlening en faciliteiten van De Padel & Tennis Club Leeuwarden een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist is en de Consument verklaart aan deze eisen te voldoen. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen, het gebruik van de diensten van De Padel & Tennis Club Leeuwarden is volledig voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de Consument.
3. Het betreden van de tennis en padelbanen geschiedt geheel op eigen risico.
4. De Padel & Tennis Club Leeuwarden is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van eigendommen, alsmede opgelopen blessures voor, tijdens en na het gebruik van de diensten van De Padel & Tennis Club Leeuwarden.
5. Behoudens aansprakelijkheid op grond van dwingend recht is De Padel & Tennis Club Leeuwarden bij eventuele tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan haar zijde uitsluitend verplicht om alsnog correct na te komen, een en ander naar redelijkheid en in overleg met Consument, zonder dat Consument daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
6. Mocht De Padel & Tennis Club Leeuwarden jegens Consument aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15% of anders tot het bedrag waarop de door De Padel & Tennis Club Leeuwarden gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
7. Aansprakelijkheid van De Padel & Tennis Club Leeuwarden reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of verlies van inkomen.
8. De Consument vrijwaart De Padel & Tennis Club Leeuwarden voor de in verband met de opdracht ontstane schade van derden doordat De Padel & Tennis Club Leeuwarden heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door de Consument onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte, informatie, gegevens en bescheiden.
9. Consument vrijwaart De Padel & Tennis Club Leeuwarden voor aanspraken van derden, die in verband met het gebruik van de diensten van De Padel & Tennis Club Leeuwarden schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan De Padel & Tennis Club Leeuwarden toerekenbaar is, zoals door handelen of nalaten van de Consument. Indien De Padel & Tennis Club Leeuwarden uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Consument gehouden ten aanzien van deze schade te vrijwaren.
10. In alle gevallen is de termijn waarbinnen De Padel & Tennis Club Leeuwarden tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden. Indien Consument schade lijdt moet dit terstond aan De Padel & Tennis Club Leeuwarden worden gemeld. Daarbij is Consument verplicht al het redelijke te doen om voornoemde schade zoveel mogelijk beperken.
11. In geval van klachten, dient dit binnen 7 dagen na bezoek schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 10. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Padel & Tennis Club Leeuwarden geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, weersomstandigheden, brand in, op of rondom de locatie, extreme weers- en verkeersomstandigheden, van overheidswege ingestelde beperkingen m.b.t. terrorisme, ziekte, epidemieën, pandemieën etc.
2. Tijdens perioden van overmacht worden verplichtingen van De Padel & Tennis Club Leeuwarden opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of zich andere omstandigheden voordoen waardoor het voor De Padel & Tennis Club Leeuwarden onevenredig belastend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is De Padel & Tennis Club Leeuwarden bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Consument en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot vergoeding van schade bestaat.
3. Indien De Padel & Tennis Club Leeuwarden bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

Artikel 11. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. De Padel & Tennis Club Leeuwarden is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Consument is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van De Padel & Tennis Club Leeuwarden.
2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin De Padel & Tennis Club Leeuwarden haar (hoofd)vestigingsplaats heeft. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter, de rechter in het arrondissement waarin De Padel & Tennis Club Leeuwarden haar hoofdvestigingsplaats heeft.